Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Saeimā iesniegts Ūdens apsaimniekošanas likuma grozījumu projekts. Projektā ir tikai viens likuma uzlabojums - turpmāk tiks noteikta ūdensobjektu ekspluatācijas kārtība.

Ūdens apsaimniekošanas likuma grozījumi galvenokārt ir institucionāla rakstura, saistīti ar LVA, LHMA, VĢD, VVI reorganizāciju. Anotācijā sniegts izvērsts formālais pamatojums.

Ir arī viens uzlabojums - 5.panta 10.daļā paredzēts (MK noteikumu saraksts): 5) ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) kārtību un virszemes ūdens objektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību. Šie MK noteikumi ar 01.01.2006 nomainīs pašreiz uz likuma Par vides aizsardzību deleģējuma pamata izdotos 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.80 Virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas kārtība. Anotācijā nav norādīts, kāpēc vispārējās prasības (ekspluatāciju) un ekspluatācijas speciālo gadījumu (padziļināšanu un tīrīšanu) paredzēts apvienot vienā normatīvajā aktā. Līdz šim valstī vispār nebija reglamentēta ūdensobjektu ekspluatācija, teorētiski katrs varēja rīkoties pēc savas izpratnes un interesēm, izņenot speciālos gadījumus (piem., paredzētie Aizsargjoslu likumā, likumā Par piesārņojumu, utt).

Uz ūdens apsaimniekošans likuma deleģējuma izstrādātie MK noteikumi

 Ministru kabineta noteikumi Nr.858 Rīgā 2004.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 10.§) Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību

 

 

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas