Pēc būtības nepareizs biotopa nosaukuma tulkojums

return to the blog entry
 • Lelde Eņģele

  Un ko ar šī biotopa nosaukuma maiņu "Latvijas Ezeri" grib panākt - vai to, ka varēs apstrīdēt izcilu lobēliju-ezereņu ezeru atbilstību šim aizsargājamamajam biotopam, ja ūdens analīzes neuzrādīs ne oligotrofus, ne mezotrofus parametrus? Jebkurš nosaukums ir pielāgojums - jūsu piedāvātajā dokumentā var brīnišķigi redzēt, kā 1) 22.12 x 22.31 - aquatic to amphibious short perennial vegetation, oligotrophic to mesotrophic, of lake, pond and pool banks and water-land interfaces belonging to the Littorelletalia uniflorae order ir kļuvis par 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto- Nanojuncetea. Latvijai tika dota iespēja interpretēt un pielāgot atbilstoši valsts situācijai ES direktīvā minētos biotopus un Latvija to arī darīja. Un iebildumi līdz šim nav radušies nevienam Latvijas vai ārzemju EKOLOGAM. Šajā gadījumā svarīgākā ir biotopa būtība, nevis nosaukums. Un būtību šajos ezeros nosaka tur sastopamo sugu komplekss. Ja uzskatat, ka es kļūdos, tad lūdzu, nosauciet vismaz dažus oligotrofos un mezotrofos ezerus, kas atbilst šim biotopam. Un vēl jautājums - ja ūdens ir mezotrofs veģetācijas sezonā, bet ziemā zem ledus vairs nē - tad vai šis biotops vienā ezerā reizēm būs un reizēm nebūs, jo jūsu piedāvātajā biotopa definīcijā ir runa tieši par ŪDENI. savukārt mezotrofā EZERĀ pēc definīcijas nevar būt metriem biezs sapropeļa slānis.

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Jānis

  "Latvijas ezeri" grib panākt, lai informatīvajās norādēs tiktu lietots oficiālais, nevis pašsagudrots ES biotopa nosaukums. Un tas vajadzīgs tāpēc, ka cilvēki ar nepietiekamu kvalifikāciju, salasījušies, ka ES aizsargājamais biotops esot "audzes ezeros un to krastmalās", grib aizsargāt tikai to ezera krasta gabalu, kas aizaudzis ar attiecīgajiem augiem, un mierīgi nošķaudās par visa ezera kā vienota biotopa aizsardzību.

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Vita

  1. Tā kā direktīva uz doto brīdi skaitās pilnīgi transponēta Latvijas normatīvajos aktos, tad praksē jālieto Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi no MK not. Nr.421. ES biotopi vairs tiešā veidā nav pielietojami. Ja tos lieto informatīvi, tad jālieto ofciāli iztulkotais biotopa nosaukums. Lietojot citātu no kāda normatīvā akta nevienam taču neienāk prātā to pamainīt un pielāgot savām vajadzībām, tieši tāpat ir ar direktīvas tekstu. 2. Latvijas īpaši aizsargājamo biotopu nosaukumos nav noteikts, ka lobēliju-ezereņu ezeriem jābūt oligotrofiem vai mezotrofiem. 3. Mezotrofs ezers vai nu ir, vai nav. Seklā (neslāņotā) ezerā mezotrofiju pēc skābekļa vien nevar noteikt, taču stratificētajiem ezeriem skābekļa apstākļi (skābeklis ir visā slānī) ir galvenais parametrs, kas norāda uz mezotrofiju. Vai jautājums bija par ES biotopu 3140, kas direktīvā saukts par oligo-mezotrofu? Tas ir pielāgots Latvijas apstākļiem ar nosaukumu "Ezeri ar mieturaļģu Charophyta augāju", un mezotrofija netiek prasīta. Man nav gadījies Latvijā konstatēt mezotrofu hāru ezeru.

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Lelde

  Labu veiksmi!

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Lelde

  Starp citu, tajā slavenajā tulkojumā ir pants, kurš nosaka, ka dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt atsauces. Tad varbūt jāizdod MK noteikumi, kuros ir zinātniski pamatoti un zinātniskajā literetūrā lietoti direktivas biotopu nosaukumi, nevis šī brīnišķīgā tulkojuma šedevri (skat. sevišķi pļavu, mežu un purvu sadaļas u.c.).

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Jānis

  1)KURŠ pants? 2)Kur īsti ir problēma? Tev nepatīk direktīvā lietotie biotopu nosaukumi? Tā ir vispāreiropeiska direktīva, kas paredzēta transponēšanai dalībvalstu nacionālajās likumdošanās. Tāpēc arī direktīvā ir plaši interpretējami, nevis konkrēti, biotopi. Tie ir paredzēti kā nacionālajā likumdošanā iekļaujamo konkrēto biotopu izejvielas vai pusfabrikāti.

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Lelde

  Smalkiii!

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Jānis

  KAS smalki?

  Sent 17 years, 7 months ago.

 • Aivars Jakovičs

  "Oligotrofi līdz mezotrofi stāvoši ūdeņi ar Littorelletea uniflorae un/vai Isoeto-Nanojuncetea veģetāciju." Piedodiet - šāds vārdu savārstījums no latviešu valodas gramatikas viedokļa ir nekorekts. Vārdiņš "līdz" te pilnīgi nevietā, jo tad jājautā no kā? Un līdz kam? Tātad no oligotrofiem līdz mezotrofiem stāvošiem ūdeņiem. Tas nozīmē, ka "līdz" maina locījumu. Patiesībā šeit jākonsultējas ar pieredzējušu valodnieku, ne jārada valodas sārņus, kuri līdz ar to juridiski ir visai nekvalitatīvi

  Sent 17 years, 4 months ago.

 • Jānis

  Piekrītu, ka valodnieciski tulkojums ir nebaudāms un neizrunājams. Baidos, ka starp juridisku precizitāti un valodniecisku kvalitāti tulkošanā ir grūti atrisināma pretruna. Vispirmais mērķis ir panākt tulkojuma jēgas atbilstību oriģinālam. Valodniecisku kvalitāti varam prasīt no Latvijas normatīvajiem aktiem. Minētā biotopa Latvijas transponētā versija "4.2. Mīkstūdens ezeri ar ezereņu Isoetes un/vai lobēliju Lobelia un krasteņu Littorella audzēm", manuprāt, ir pieņemama. Varbūt ir priekšlikumi, ar ko aizvietot jaunvārdu "un/vai"?

  Sent 17 years, 4 months ago.

 • Santa Velike

  Man tiesi vaidzes pa so lietu ha.:D

  Sent 17 years, 4 months ago.

Add your comment:


 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas