Pēc būtības nepareizs biotopa nosaukuma tulkojums

ES aizsargājamā biotopa 3130 nosaukums latviski ir "Oligotrofi līdz mezotrofi stāvoši ūdeņi ar Littorelletea uniflorae un/vai Isoeto-Nanojuncetea veģetāciju"

ES aizsargājamā biotopa 3130 nosaukumam ļoti bieži tiek lietots nepareizs tulkojums, kas reizēm rada arī tā nepareizu pielietojumu.


1)Kapu ezera Dap sabiedriskās apspriešanas versijā - norādīts avots - "EMERALD 2002, Data Form 2003",
2) DL "Stiklu ezeri" Dap -  "Biotopu interpretācija un nosaukumi lietoti saskaņā ar vienīgo publicēto literatūras avotu par šo tēmu – „Biotopu rokasgrāmata”, sagatavojis I. Kabucis, 2004.g., .... Tulkojums saglabāts saskaņā ar literatūras avotu."
3)DP "Pinku ezers" Dap - norādīts avots - "Kabucis, 2000"
4)DL "Klāņu purvs" Dap - avots nav norādīts.

Direktīvas 97/62/EK 1.pielikuma visai plaši pieejamajā angliskajā versijā biotopa ar kodu 3130 nosaukums ir Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea.

Praksē diemžēl ir bieži sastopams tulkojums "3130. Oligotrofu lidz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpnēs un to krastmalās."
Mēģinājums  waters with vegetation tulkot kā audzes ūdenstilpēs un to krastmalās izskatās kā ļoti brīvs tulkojums, drīzāk pielāgojums.

Lai nerastos lieki strīdi, turpmāk piedāvāju 3130 (un arī citu biotopu) nosaukumus  nevis mēģināt pārtulkot pašiem, vai  norakstīt no kāda neoficiāla avota, bet gan skatīt juridiski saistošajos dokumentos - Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm.

Konkrētajā gadījumā -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/dd/15/04/31997L0062LV.pdf, kur 3130 pārtulkots kā Oligotrofi līdz mezotrofi stāvoši ūdeņi ar Littorelletea uniflorae un/vai Isoeto-Nanojuncetea veģetāciju.

Skaidrojums pieejams šeit:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf
un ir sekojošs:
3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with
vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-
Nanojuncetea
PAL.CLASS.: 22.12 x (22.31 and 22.32)
1) 22.12 x 22.31 - aquatic to amphibious short perennial vegetation, oligotrophic to mesotrophic, of lake,
pond and pool banks and water-land interfaces belonging to the Littorelletalia uniflorae order.
22.12 x 22.32 - amphibious short annual vegetation, pioneer of land interface zones of lakes, pools and
ponds with nutrient poor soils, or which grows during periodic drying of these standing waters: Isoeto-
Nanojuncetea class.
These two units can grow together in close association or separately. Characteristic plant species are
generally small ephemerophytes.
2) Plants: 22.12 x 22.31: Littorella uniflora, #Luronium natans, Potamogeton polygonifolius, Pilularia
globulifera, Juncus bulbosus ssp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium minimum.
22.12 X 22.32 : #Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis ovata, Juncus tenageia, Cyperus
fuscus, C.flavescens, C.michelianus, Limosella aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus,
Juncus bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus, Cicendia filiformis.
3) Corresponding categories
German classification : "240301 mesotropher See (Bleisee) (mit Zwergbinsenfluren -wechselnass-,
P143)", "240306 meso- bis eutrophes, sich selbst überlassenes Abbaugewässer (mit
Zwergbinsenfluren -wechselnass-, P143)".
Nordic classification : "6411 Eleocharis acicularis-typ", "6412 Ranunculus reptans-Subularia
aquatica-typ".
in the Azores the corresponding association is Isoetetum azorica Lüp.
4) This habitat type could also develop in wet dune slacks (see 16.32 in 2190, included in Annex I).
In the Atlantic region, such lakes can shelter glacial relict species, e.g. fish such as Selvelinus alpinus.
Areas with a variable hydrological system, periodically lacking vegetation due to trampling, should not
be included.
5) Jenssen, S. (1979). Classification of lakes in southern Sweden on the basis of their macrophyte
composition by means of multivariate methods. Vegetatio 39:129-146.

 

 

 

 

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas