Upju baseinu apgabalu raksturojums

UBP sagatavotais ziņojuma par Ūdens struktūrdirektīvas izpildi projekts

Šajā dokumentā izklāstīts pirmajā posmā paveiktais –
 tas apkopo šobrīd pieejamās ziņas par Latvijas upju, ezeru, piekrastes un pazemes ūdeņu stāvokli,
kā arī norāda, kas jāpaveic, lai situācijas apraksts būtu pilnīgs.

Tajā atradīsiet gan darbā izmantotās metodikas izklāstu un ziņas par informācijas avotiem,
 gan datus un slēdzienus, gan ieteikumus tālākajam darbam.
To skaitā:
• informāciju par dabas apstākļiem lielākajos upju baseinos, ūdeņu iedalījumu tipos un ūdensobjektos, to dabiskā stāvokļa raksturojums (1. nodaļa „Upju baseinu apgabalu raksturojums”);
• ziņas par teritorijām, kurās jāievēro īpaši nosacījumi (2. nodaļa „Aizsargājamās teritorijas”);
• kvantitatīvu un kvalitatīvu vērtējumu cilvēka darbībai, kas ietekmē ūdeņus (3. nodaļa „Slodžu un antropogēnās ietekmes izvērtējums);
• pārskatu par ūdens lietošanas nozīmi valsts tautsaimniecībā šodien un nākotnē (4. nodaļa „Ūdens izmantošanas ekonomiskās nozīmības analīze”);
• kopsavilkumu par darba gaitā konstatētajiem trūkumiem informācijas laukā (5. nodaļa „Priekšlikumi monitoringa programmas izstrādei” un
• 6. nodaļa „Konstatētās neskaidrības un neprecizitātes”.
• terminu un jēdzienu skaidrojumu glosārijā, atrodamu pielikumu beigās

Dokuments kopā ar pielikumiem pieejams http://www.lva.gov.lv/zinojumi/wfd2005_lv/

 

 

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas