Fosfora un smago metālu akumulācija Latvijas ūdenstilpēs

Agritas Briedes disertācija, 1996.g.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. IEVADS
2. LITERATŪRAS APSKATS
2.1. Fosfora un tā savienojumu akumulācijas raksturs ūdenstilpju baseinos un to ietekmējošie faktori
2.2. Metālu akumulācijas raksturs ūdenstilpju sateces baseinos un to ietekmējošie faktori
3. MATERIĀLI UN METODES
3.1. Paraugu ievākšanas principi
3.2. Ūdens ķīmiskās analīzes metodes
3.3. Nogulumu ķīmiskā sastāva analīzes metodes
3.4. Fosfora analīzes metodes
3.4.1.Fosfora atrašanās formu ūdenī noteikšanas metodes
3.4.2.Fosfora atrašanās formu nogulumos noteikšanas metodes
3.5.Metālu analīzes metodes
3.5.1.Metālu atrašanās formu ūdenī analīze
3.5.2.Metālu satura noteikšana nogulumos izmantojot AAS
3.5.3.Metālu satura noteikšana nogulumos izmantojot EDRF
3.5.4.Metālu atrašanās formu noteikšanas metode nogulumos
3.6.Nogulumu granulometriskā sastāva analīze
3.7.Darbā pielietotās aprēķinu un analīžu metodes
4. REZULTĀTI UN TO APSPRIEŠANA
4.1. Ezeru izpētes vēsture
4.2. Pētīto ezeru sateces baseinu raksturojums
4.3. Ezeru morfometriskais un hidroloģiskais raksturojums
4.4. Ezeru hidroķīmiskais raksturojums
4.5. Ezeru nogulumu granulometriskais sastāvs
4.6. Fosfora atrašanās formas un akumulācijas izpēte Latvijas ūdenstilpju ūdeņos un nogulumos
4.6.1.Fosfora satura izpēte Latvijas ūdenstilpju ūdeņos
4.6.2. Zemes lietojuma veida ietekme uz fosfora saturu Salacas upes baseinā
4.6.3. Fosfora atrašanās formas Latvijas ūdenstilpju ūdeņos
4.6.4. Fosfora akumulācijas raksturs Latvijas ūdenstilpju nogulumos
4.6.5.Fosfora slodzi un ūdenstilpju trofijas pakāpi ietekmējošie parametri
4.7. Metālu akumulācijas raksturs Latvijas ūdenstilpju nogulumos un ūdeņos
4.7.1.Metālu atrašanās formas Latvijas ūdenstilpju ūdeņos
4.7.2. Metālu akumulācijas raksturs Latvijas ūdenstilpju nogulumos
4.7.1. Metālu atrašanās formas Latvijas ūdenstilpju nogulumos
5. SECINĀJUMI
6. LITERATŪRAS SARAKSTS
DARBĀ IZMANTOTO JĒDZIENU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas