Ežu komunālais sektors vai “Latvijas ezeriem” jautā

Zivsaimnieciskos ezerus piesārņo zivis, tā ir aksioma (Dzirnezers, Sasmakas ezers, un daudzi citi). Pēc analoģijas - Gulbju ezeru piesārņo gulbji. Varētu būt. Bet LVĢMA loģika iet vēl tālāk - Ežezeru piesārņo.... - Jūs noteikti uzminējāt! - eži.

Lai gan Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni ir nopietnas izvērtēšanas vērti, dokumentam “Punktveida piesārņojuma slodžu apkopojums Daugavas baseina apgabalā” ir arī jautrā puse.

Jautājums:

Kas ir Lielais Ludzas - ezers vai upe? “Lielais Ludzas” dokumentā ir uzrādīts gan kā upju ūdensobjekts ar kodu D524, gan kā ezeru ūdensobjekts ar kodu E248. Nesaprotami gan - ja Lielo Ludzas nosauc par upi, tad viņu piesārņo veseli 7244 iedzīvotāji, bet, ja nosauc par ezeru, tad piesārņo tikai 399 iedzīvotāji.

D524 Lielais Ludzas ezers

Šajā ŪO punktveida piesārņojumu rada 11 komunālā sektora izplūdes no Isnaudas, Cirmas pagastiem un Pokuminas, Nukšiem, Pildas, Strumpes, Ludzas, novadot 988,04 tūkst. m3 notekūdeņu gadā. Novadītajos notekūdeņos paliekošajā piesārņojumā konstatēta nafta (0,07 tonnas gadā). Ar notekūdeņos paliekošo piesārņojumu ŪO salīdzinoši lielā daudzumā nonāk Pkop. (7,73 t/g.) un Nkop. (45,16 t/g.). Centralizētai kanalizācijai šajā ŪO pieslēgti ir 7244 iedzīvotāji.(14.lpp.)

E248 Lielais Ludzas ezers

Šajā ŪO punktveida piesārņojumu rada trīs atsevišķas nozares, kopā novadot 27,33 tūkst. m3 notekūdeņu gadā. Kā redzams 1.9. attēlā, vislielāko daudzumu notekūdeņu novada komunālais sektors un tieši Zvirgzdene. Pārējo notekūdeņu daudzumu rada pārtikas ražošanas nozare (AS “Ludzas piensaimnieks”) un būvniecības nozare (“Rēzeknes ceļi”). Centralizētai kanalizācijai šajā ŪO pieslēgti ir 399 iedzīvotāji. (18.lpp.)

Atbilde:

Ja jāizskaidro ļoti slikto ekoloģisko stāvokli, tad Lielais Ludzas ir upe. Ja jānosaka prasības notekūdeņu attīrīšanai, tad Lielais Ludzas ir ezers.

Jautājums:

Kurš piesārņo Ežezeru?

E187 Ežezers

Šajā ŪO punktveida piesārņojumu rada 2 komunālā sektora izplūdes no ežiem un Ezerniekiem, novadot 23,86 tūkst. m3 notekūdeņu gadā. Centralizētai kanalizācijai šajā ŪO pieslēgti ir 416 iedzīvotāji. (17.lpp.)

Atbilde:

Pie visa vainīgi eži.Humors oficiālos dokumentos ir laba lieta, bet interesanti, kurš smiesies pēdējais. Varbūt Eiropas Komisija, kurai apnikušas atskaites par uzbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaitu reālas ūdeņu stāvokļa uzlabošanas vietā? Bet varbūt arī nē - EK pēc Grieķijas esot vāji ar humora izjūtu.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas