Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2004 - 2007

Biedrība "Latvijas ezeri" izstrādājusi Nacionālo ziņojumu par vides stāvokli

Ziņojums balstīts uz vides indikatoriem. Ziņojumā tabulās apkopotas indikatoru skaitliskās vērtības, kā arī sniegti apkopojoši vērtējumi.

Gadījumos, kur indikatoru vērtību izmaiņas nav acīmredzamas, vai arī jāanalizē dažādu indikatoru savstarpējās kopsakarības - pielietoti grafiki.

Ierosinām pievērst uzmanību sadaļai par ĪADT zonu platībām - mēs ĪADT aizsardzības režīmus esam sadalījuši pēc reālajām funkcionālo zonu platībām, atšķirībā no agrāk pieņemtās pieejas rēķināt aizsardzības režīmu platības tikai pēc visas ĪADT kopējās kategorijas.

Ziņojuma 64 indikatori sadalīti septiņās nodaļās atbilstoši MK noteikumu "Nacionālie vides indikatori" prasībām.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas