Emisiju limitus vajadzētu aprēķināt pašiem operatoriem

NAI rekonstrukciju gadījumos operatoriem pašiem vajadzētu sagatavot un nopamatot emisiju pietiekamu samazinājumu. Tam ir divi priekšnosacījumi: 1)ekonomiskais - nav mērķtiecīgi rekonstruēt bez efekta, 2)ekoloģiskais - daudzās vietās esošā attīrīšana ir nepietiekama.

Kā nosaka Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta 4.punkts, ūdens resursu lietotāja pienākums ir " veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu". Komunālās saimniecības uzņēmumiem pašiem vajadzētu: 1)pieprasīt virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa datus vai veikt monitoringu, 2)izvērtēt saņemošo ūdensobjektu stāvokli, 3)aprēķināt nepieciešamo attīrīšanas pakāpi, 4)izplānot un realizēt pasākumus atbilstošas attīrīšanas pakāpes nodrošināšanai. Savukārt vides pārvaldēm - tikai pārbaudīt, vai operators šis prasības ir izpildījis. Protams, tas nenozīmē, ka pašvaldības uzņēmumiem pašiem jānodarbojas ar ūdeņu izpēti. Normatīvie akti nebūt neaizliedz operatoriem izmantot atbilstošu ekspertu pakalpojumus. Pagaidām problēma ir tāda, ka notekūdeņu attīrīšanas speciālisti pie projektēšanas vispār netiek pieaicināti

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas