Neizprotama ir tās fonda padomes griba

Tiesa arī otra biedrības "Latvijas ezeri" LVAF iesniegtā projekta noraidīšanu atzīst par prettiesisku.


Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes funkcija ir nodrošināt mērķtiecīgu un efektīvu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldi un sadali. 2009.gadā fonds sadalīja 4,6 miljonus latu, 2008.gadā - 8,8 miljonus latu, 2007.gadā - 8,8 miljonus latu valsts naudas. Fonda padomes priekšsēdētājs ir Vides ministrs. Biedrības "Latvijas ezeri" mērķi ir Latvijas ezeru aizsardzība un saprātīga apsaimniekošana. Šo mērķu realizācija ir visas sabiedrības interesēs, tāpēc konkrētu pasākumu veikšanai biedrība ir iesniegusi projektu pieteikumus fondā..Šogad jau otro reizi tiesa ir atzinusi biedrības iesniegto projektu noraidīšanu par prettiesisku. Tiesa abos gadījumos konstatējusi, ka lēmumu pieņemšanas procesā pārkāpts pieteicēja uzklausīšanas pienākums, un ka pieņemtajiem lēmumiem nav saprātīga izskaidrojuma.

22.marta spriedumā sevišķi uzsvērta patvaļas aizlieguma principa pārkāpšana, jo kā projekta noraidīšanas vienīgais pamatojums uzrādīta projekta nelielas daļas atrašanās Upju baseinu pārvaldes kompetencē. Šī daļa ir 0.76% no projektā pieteiktās summas.

22.septembra spriedumā par citu projektu tiesa atzina, ka no četriem noraidīšanas pamatojumiem divus fonda padome nebija tiesīga pielietot projekta izskatīšanas stadijā; viens pamatojums nenosaka aprobežojumus pieteicējam; vēl viens pamatojums tiesai nav saprotams. Biedrība "Latvijas ezeri" īpaši uzsver fonda padomes lēmuma "kvalitāti". Vides ministrijas augstākās vadības (ministra, valsts sekretāra, un valsts sekretāra vietnieka) pieņemtā lēmuma pamatojumu tiesai neizdevās saprast divu tiesas sēžu garumā, izpētot Fonda padomes rakstveida paskaidrojumus, uzklausot padomes pārstāvja skaidrojumus un nopratinot liecinieku.

Dati un dokumenti:

1. 2010.gada 22.marta spriedumā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments atzina par prettiesisku fonda padomes 2005.gada 18.marta lēmumu Nr.5.1-07/1120. Spriedums: http://c4.vds.deac.lv/files/AL/2010/03_2010/22_03_2010/AL_2203_AT_SKA-0058-2010.pdf

2. 2010.gada 22.septembrī Administratīvā rajona tiesa atzina par prettiesisku fonda padomes 2006.gada 20.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.16, § 3.33 ). Spriedums: http://www.tiesas.lv/files/AL/2010/09_2010/22_09_2010/AL_2209_raj_A-01125-10_8.pdf

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas