Latvijas Vides aizsardzības fondā līdzekļus monitoringam sadala patvaļīgi

Biedrība “Latvijas ezeri” tiesā uzvarējusi Vides ministriju.


Biedrība 2005.gada sākumā Administratīvajā tiesā apstrīdēja projekta “Aizsargājamo stāvošu saldūdeņu ūdensobjektu – īpaši aizsargājamo biotopu – monitorings” noraidīšanu. Bija ieplānota 61 ezera detalizēta izpēte. Projekts bija noraidīts ar pamatojumu: “projektā minētā ūdensobjektu tipu noteikšana un to klasifikācija atbilstoši kvalitātes klasēm ir Upju baseinu pārvaldes kompetencē “. Tipu un klašu noteikšanai tika paredzēti Ls 72 jeb 0,76% no kopējās summas.Process, kurš bija ilgāks par Pirmo pasaules karu, nu ir noslēdzies. Galīgajā spriedumā fonda padomes lēmums atzīts “par prettiesisku, jo tas pārkāpj patvaļas aizlieguma principu. Patvaļas aizlieguma princips pieprasa, lai valsts rīcībai būtu saprātīgs attaisnojums un lai ikviens varētu pārliecināties par šī attaisnojuma esamību.” [1., 7.lpp]. Ar tiesas spriedumu arī konstatēts, ka pieņemtais lēmums nav pamatots ar konkursa nolikumā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem [2., 19.lpp].

Tiesu spriedumi lietā satur šādus turpmākajā praksē pielietojamus secinājumus:

1. Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes lēmumi ir apstrīdami.

2. Lai noraidītu kādu projektu ar vides aizsardzību saistītā konkursā tādēļ, ka attiecīgā darbība ir kādas iestādes kompetencē, jāsecina, ka šī iestāde veic attiecīgās darbības vai ir plānojusi tās veikt [3., 4.lpp].

3. Latvijas Vides aizsardzības fonda padomei nav ekskluzīvu tiesību brīvi lemt un pieņemt politisku lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai tā noraidīšanu. Padomei pieņemtais lēmums ir jāpamato ar Konkursa nolikumā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem [2., 17.lpp].

4. Ja iesniegums (konkrētajā gadījumā – projekta pieteikums) tiek noraidīts arī kādu neskaidrību dēļ, iestādei neskaidrības jānovērš, uzklausot privātpersonu. Iepriekš teiktais neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad uzklausīšana ir pretēja tiesību normu jēgai un mērķim (iemēram, publisko iepirkumu procesā) [3., 5.lpp].

Norādes uz spriedumiem:

1. http://c4.vds.deac.lv/files/AL/2010/03_2010/22_03_2010/AL_2203_AT_SKA-0058-2010.pdf

2. http://c4.vds.deac.lv/files/AL/2009/06_2009/01_06_2009/AL_0106_apg_AA43-1998-09_2.pdf

3. http://c4.vds.deac.lv/files/AL/2009/03_2009/02_03_2009/AL_0203_AT_SKA-0043_2009.pdf

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas