Biedrība “Latvijas ezeri” panāk mazo ezeru iekļaušanu Upju baseinu apsaimniekošanas plānos

13.07.2009 sēdē Ministru kabineta komiteja atbalstīja biedrības “Latvijas ezeri” prasību ūdensobjektu sarakstos iekļaut piesārņotos mazos ezerus. Līdz šim upju baseinu apsaimniekošanas plānos tika ignorēti visi par 50 ha mazāki ezeri.

Upju baseinu apsaimniekošanas plāni paredzēti Latvijas ūdeņu kvalitātes nodrošināšanai. Publicētajos plānu projektos 80% izvērtēto ezeru pašreizējā kvalitāte atzīta par nepietiekamu.

Normatīvā akta līdzšinējā redakcija (Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību") atļāva neiekļaut ūdensobjektu sarakstos par 50 ha mazākus ezerus un upes ar sateces baseinu mazāku par 100km2 pat tajos gadījumos, kad tas nepieciešams to aizsardzībai. Upju baseinu plānu izstrādātājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra likumdevēja pieļauto iespēju mazos ezerus neiekļaut plānos izmantoja pilnībā - neiekļaujot nevienu. Rezultātā Upju baseinu apsaimniekošanas plānu projektos pašlaik ir noteikti 242 ezeru ūdensobjekti, visi lielāki par 50 ha. Ūdensobjektos neiekļautajiem mazajiem ezeriem speciāli aizsardzības pasākumi netiek paredzēti, tāpēc to kvalitātes uzlabojums nav sagaidāms.

Līdzšinējais izvēli pieļaujošais formulējums “var noteikt” ir izmainīts uz “nosaka”, un piesārņoto mazo ezeru aizsardzība var sākties. Ja sabiedrība aktīvi iesaistīsies, ciematiem tuvējie ezeri atkal būs izmantojami par peldvietām.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas