Satversmes tiesa par Lielā Baltezera aizsargjoslu.

Satversmes tiesa ir atcēlusi Garkalnes teritorijas plānojuma daļu, un sniegusi Aizsargjoslu likuma interpretāciju, izmantojot ne tikai gramatisko metodi.

2007. gada 8. februārī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu ar kuru Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2004. – 2016. gadam daļu, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atzina par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 5. janvāra.
Spriedumā dota Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkta interpretācija. Saskaņā ar to ir aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves un mazēkas lauku apvidū. Vienlaikus šī norma aizliedz celt īpaši paredzētas aizsargbūves vai veikt teritorijas uzbēršanu ēku un būvju, tostarp īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku, celtniecībai.
http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=1&mid=19

Pievienotie dokumenti:

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas